Just Wait...

Strömningstyp i rör

Beräknar om strömningen är laminär eller turbulent.

Strömningstyp

IndataResultat
Flödeq=
Rörtyp
Media
Hastighetv=m/s
Reynolds tal
Strömningstyp

Strömningstyp i rör

IndataResultat
Flödeq=
Rörinnerdiameterdi=mm
Kinematisk viskositetν=*10-6m2/s
Hastighetv=m/s
Reynolds talRe=
Strömningstyp

Förklaringar

Premiumfunktioner ""

Ger möjligheten till att välja ett antal olika typer av rör från ett urval av leverantörer samt att välja olika typer av medier vid olika temperaturer i rören.

Turbulent strömning

Turbulenta flöden är slumpmässiga i det visset att det inte går att bestämma vilken hastigt ett flöde sak ha vid en vis plats vid en viss tid, däremot går det att beskriva det statistiskt. Desto högre reynoldstalet är desto mer känsligt är flödet för störningar. Vid turbulent strömning skapas virvlar som omvandlar rörelseenergi till värmeenergi vilket medför att värmeförlusterna i ett turbulent flöde blir högre än vid ett laminärt.

Laminär strömning

Laminära flöden är linjära vilket gör att de beräkna till skillnad ifrån det turbulenta. Laminära flöden ger upphov till lägre värmeförluster och friktion än vid turbulentflöde.

Flöde

Vätskeflödet i det aktuella röret.

Rörinnerdiameter

Det aktuella rörets innerdiametern.

Reynoldstal

Reynoldstal är ett dimensionslöst storhet som används inom strömningsmekanik för att kunna beräkna om medier flödar laminärt eller turbulent. Vid ett Reynoldstal på under 2100 är strömningen laminär medan om det överstiger 4000 så är strömningen turbulent och därimellan är det en blandning mellan de båda. Reynoldstalet kan ses som kvoten mellan tröghetskrafterna och friktionskrafterna där tröghetskrafterna blir dominerande vid turbulent strömning.

Kinematisk viskositet

Anger hur snabbt en vätska sprider sig i förhållande till sin massa om den hälls ut på en plan yta.

Formler

Reynolds tal:Reynolds tal
Flöde:Flöde