Just Wait...

Strömningstyp

Beräknar om strömningen är laminär eller turbulent i en kanal.

Cirkulär kanal

IndataResultat
Flödeq=
Kanaldiameterd=mm
Kinematisk viskositetν=*10-6m2/s
Hastighetv=m/s
Reynolds tal
Strömningstyp

Rektangulär kanal

IndataResultat
Flödeq=
Kanalhöjda=mm
Kanalbreddb=mm
Kinematisk viskositetν=*10-6m2/s
Hastighetv=m/s
Reynolds tal
Strömningstyp

Förklaringar

Turbulent strömning

Turbulenta flöden är slumpmässiga i det visset att det inte går att bestämma vilken hastigt ett flöde sak ha vid en vis plats vid en viss tid, däremot går det att beskriva det statistiskt. Desto högre reynoldstalet är desto mer känsligt är flödet för störningar. Vid turbulent strömning skapas virvlar som omvandlar rörelseenergi till värmeenergi vilket medför att värmeförlusterna i ett turbulent flöde blir högre än vid ett laminärt.

Laminär strömning

Laminära flöden är linjära vilket gör att de beräkna till skillnad ifrån det turbulenta. Laminära flöden ger upphov till lägre värmeförluster och friktion än vid turbulent flöde.

Flöde

Luftflödet i den aktuella kanalen.

Kanaldiameter

Den aktuella kanalens diameter.

Reynoldstal

Reynoldstal är ett dimensionslöst storhet som används inom strömningsmekanik för att kunna beräkna om flödande medier strömma laminärt eller turbulent. Vid ett Reynoldstal på under 2100 är strömningen laminär medan om det överstiger 4000 så är strömmningen turbulent och därimellan är det en blandning mellan de båda. Reynoldstalet kan ses som kvoten mellan tröghetskrafterna och friktionskrafterna där tröghetskrafterna blir dominerande vid turbulent strömning.

Kinematisk viskositet

Anger hur snabbt mediet sprider sig i förhållande till sin massa om den hälls ut på en plan yta.

Hydraulisk diameter

Är den rektangulära kanalens omräknad till en cirkulär som ger samma friktionstryckfall.

Formler

Reynolds tal:Reynolds tal
Flöde:Flöde
Hydraulisk diameter:Hydraulisk diameter