Just Wait...

Gråvattenvärmeväxlare

Beräknar potentiell besparing med gråvattenvärmeväxlare.

Gråvattenvärmeväxlare

Indata
KallvattentemperaturKallvattenTkv=˚CPrincip för gråvattenvärmeväxlare
VarmvattentemperaturVarmvattenTvv=˚C
DuschtemperaturTd=˚C
SpillvattentemperaturTs=˚C
Värmeväxlarens verkningsgradρ=%
Tid per duschDtid=min
Antal duscharDn=st/vecka
DuschflödeDq=
EnergiprisEkr=kr/kWh
Installationskostnadkkr
Förvärmt kallvattenTfkv=˚C

Utan
återvinning
Med
återvinning
Energianvändning per duschkWh/dusch
Energianvändning per årkWh/år
Kostnad per duschKr/dusch
Kostnad per årKr/år
Pay-off tidÅr

Förklaringar

Gråvattenvärmeväxlare finns i många olika utförande avsedda för enstaka duschar eller ett större antal som i till exampel ett omklädningsrum. Gråvattenvärmeväxlaren finns i varianter som kan installeras stående eller liggande med eller ut pump beroende på var man har utrymma att sätta den, det finns även varianter som kan installeras i golvet direkt vid golvbrunnen. Gemensamt för för de flesta modellerna är att de kräver att man bara använder gråvatten dvs inga toaletter kopplade på samma ledning. Andra namn som används för gråvattenvärmeväxlare är spill- eller avloppsvärmeväxlare och även duschvattenvärmeväxlare.

Värmeväxlare finns i ett antal olika utförande för diverse olika typer av placering från en horisontell eller vertikal spillvatten värmeväxlare som placeras vanligen en eller flera våningar under duscharna till olika typer av avloppsvärmeväxlare som placeras i direkt koppling till en enskild brunn och då vanligen till en karbindusch.

Kallvattentemperatur

Vanligtvis den temperatur på vattnet som levereras till fastigheten normalt mellan 5-10˚C.

Varmvattentemperatur

Temperaturen på varmvattnet som når duschens blandare vanligtvis runt 55˚C.

Duschtemperatur

Avser den den vattentemperatur som kommer ut ur duschmunstycket.

Spillvattentemperatur

Avser den den vattentemperatur på vattnet som når gråvattenvärmeväxlaren via golvbrunnen.

Värmeväxlarens verkningsgrad

Visar hur effektiv värmeväxlaren är på att överföra värmen mellan de olika systemen.

Tid per dusch

Avser den tid som duschen anv'nds vid varje duschtillfälle.

Antal duschar

Avser det totala antalet duschar som görs under den aktuella tidsperioden.

Duschflöde

Avser det totala flödet som kommer ur duschmunstycket.

Energipris

Avser det det aktuella priset för energin.

Installationskostnad

Avser den totala kostnaden för att installera gråvattenvärmeväxlaren.

Förvärmt kallvatten

Den beräknade temperatur som uppnås på kallvattnet efter den passerat och blivit uppvärmd av gråvattenvärmeväxlaren.

Energianvändning per dusch

En jämförelse av den energi som används vid varje dusch med och utan återvinning av spillvattnet.

Energianvändning per år

En jämförelse av den energi som används under 1 år för dusch vatten med och utan återvinning av spillvattnet.

Kostnad per dusch

En jämförelse av den energikostnaden som uppstår vid varje dusch med och utan återvinning av spillvattnet.

Kostnad per år

En jämförelse av den energikostnad som uppstår under 1 år för dusch vatten med och utan återvinning av spillvattnet.

Pay-off tid

Visar hur lång tid det en investering i en gråvattenvärmeväxlare skulle betala sig dvs efter vilken tid investering skulle börja generera en vinst.

Gråvatten

Avloppsvatten som inte är kopplat till toaletter dvs avlopp ifrån tvättställ, duschar, tvätt etc. Kan även kallas BDT-vatten.

Svartvatten

Avloppsvatten som är kopplat till toaletter dvs starkt förorenat.

Formler

Blandningstemperatur:Blandningstemperatur
Effekt:Effekt
Verkningsgrad:Verkningsgrad