Just Wait...

Kapacitans

Beräknar kapacitansen beroende på vilka data som finns tillgängliga.

Kapacitans via permitivitet, area och avstånd

IndataResultat
Permitivitetε=F/mF/m
AreaA=
Avståndd=
KapacitansC=

Kapacitans via resistans och tidskonstant

IndataResultat
ResistansR=ΩΩ
TidskonstantτK=ss
KapacitansC=

Reaktans kapacitiv

IndataResultat
Vinkelfrekvensω=rad/srad/s
ReaktansXc=ΩΩ
KapacitansC=

Seriekopplade kapacitanser

Kapacitans 1C1=
Kapacitans 2C2=
Kapacitans 3C3=
Kapacitans 4C4=
Kapacitans 5C5=
SummaCtot=

Seriekopplade kapacitanser

Kapacitans 1C1=
Kapacitans 2C2=
Kapacitans 3C3=
Kapacitans 4C4=
Kapacitans 5C5=
SummaCtot=

Förklaringar

Kapacitans

En komponents förmågan att lagra en elektrisk laddning kallas kapacitans och defineras som förhållandet mellan laddningen och spänningen. Kapacitans mäts i SI-enheten farad (F) vilket är lika med 1 coulomb per sekund vilket ofta är en väldigt hög kapacitans för vanliga komponenter.

Area

Avser arean på den laddade plattan av det isolerade dielektriska materialet.

Avstånd

Avser avståndet mellan de två laddade plattorna i en kondenstor.

Permittivitet

Permittivitet beskriver hur ett elektriskt fält påverkar och påverkas av ett elektriskt isolerat material. Ibland används även det äldre namnet dielektrisk konstant.

Resistans

Resistans är en stömberänsande förmåga hos en elektrisk krets dvs vilket motstånde som finns i kretsen. Resistans mäts i ohm (Ω).

Reaktans

Reaktans är en betckning för ett frekvensberoende elektrisk motstånd som förekommer både i kapacitiv och induktiv form.

Vinkelfrekvens

Vinkelfrekvens kan även kallas rotationshastighet och är ett mått hur mycket ett föremål roterar runt sitt rotationscentrum. Vinkelhastighet mäts i SI-enheten radianer per sekund (rad/s). Radianer är en omskrivning för grader som underlättar matematiska beräkningar.

Formler

Kapacitans via permitivitet, area och avstånd:Kapacitans via permitivitet, area och avstånd
Kapacitans via resistans och tidskonstant:Kapacitans via resistans och tidskonstant
Reaktans kapacitiv:Reaktans kapacitiv
Kapacitanser seriekopplade:Kapacitanser seriekopplade
Kapacitanser parallellkopplade:Kapacitanser parallellkopplade