Just Wait...

Oljeavskiljare

Beräknar den nominella storlek på den oljeavskiljare som behövs för den aktuella anläggningen.

Oljeavskiljare

IndataResultat
Maximala spillvattenflödetQs=l/s
Maximala dagvattenflödetQr=l/s
Densitetsfaktorfd=
Hinderfaktorfx=
Nominell storlekNS=l
Slamkvantitetfs=
Min slamavskiljar volymVS=l

Förklaringar

Oljeavskiljare

Oljeavskiljare används för att separera ut olja ifrån spillvatten och dagvatten i det kommunala ledningsnätet.

Densitetsfaktor

Densitetsfaktorn möjliggör avvikande densiteter för lätta vätskor.

Densitet (g/cm3)
<= 0,850,85 - 0,900,9 - 0,95
KombinationDensitetsfaktor
S-II-P123
S-I-P11,52
S-II-I-P111
Kombination
KomponenterBeteckning
SlamavskiljareS
Avskiljare klass II
Avskiljare klass IIII
ProvtagningsbrunnP

En klass I avskiljare renare till en högre grad än en klass II avskiljare. Nedan redovisas några olika exempel på kombinationer.

TillämpningKombination
Dagvatten från bensinstationer, bilparkeringar, väg osvS-II-P
Rengöring med rengörningsmedel av (spill och läckage) i verkstäder.S-I-P
Rengöring utan rengörningsmedel av (spill och läckage) i verkstäder.S-II-P
Fordonstvätt för hand.S-P
Automatisk fordonstvättS-II-P

Hinderfaktor

Hinderfaktor
0Oljeförorenat regnvatten från hårdgjorda ytor.
1För läckage av lätta mineraloljor och skydda det omgivande området.
2Spillvatten från industriprocesser, fordonstvätt, rengöring av oljetäckta delat etc.

Nominell storlek

Nominell storlek är det beräknande värdet som används för att välja en lämplig storlek på en oljeavskiljare.

Maximala spillvattenflödet

Är det största spillvattenflödet ifrån den aktuella anläggningen som når oljaavskiljaren.

Maximala dagvattenflödet

Är det största dagvattenflödet ifrån den aktuella anläggningen som når oljaavskiljaren.

Slamavskiljningsvolym

Det är avser storleken på den kammare i oljaavskiljaren som hanterar det slam som kommer med avloppsvattnet.

Slamkvantitet

KvantitetExempel
IngaKondensat
LitenBearbetat spillvatten med påvisat litet slaminnehåll.
Avrinningsytor för nederbörd där liten mängd slam från trafik eller liknande påträffas.
MellanMinsta volym för slamavskiljning 600 l.
Bensinstationer
Fordonstvätt för hand, deltvätt eller för bussar.
Spillvatten från garage och parkeringsplatser.
HögMinsta volym för slamavskiljning 600 l.
Tvättanläggningar för anläggningsmaskiner, jordbruksmaskiner eller liknande.
Tvättplatser för lastbilar.
Automatisk fordonstvättSamma beräkning som för hög slamkvantitet men med en minsta volym på 5000 l.

Formler

Nominell storlek:Nominell storlek
Slamkvantitet liten:Låg slamkvantitet
Slamkvantitet mellan:Mellan slamkvantitet
Slamkvantitet hög:Hög slamkvantitet