Just Wait...

Luft

Luft egenskaper

Luft egenskaper vid 1 bar

IndataResultat
Temperaturt=˚C
Densitetρ=kg/m3
Specifik värmekapacitetcp=kJ/(kg,˚C)
Värme konduktivitetλ=*10-3*W/(m*˚C)
Dynamisk viskositetη=*10-6*kg/(m*s)
Kinematisk viskositetυ=*10-6*m2s
Prandtls talPr=*10-6*m2s
Specifik entalpih=kJ/kg
Specifik entropis=kJ/(kg*K)

Luft

TemperaturKinematisk viskositetSpecifik värmekapacitetVärme- konduktivitet
Tνcpλ
˚Cm2/sJ/(kg*˚C)W/(m*˚C)
-4010,2*10-61 0050,0209
-2011,8*10-61 0050,0226
013,5*10-61 0050,0242
1014,4*10-61 0050,0250
2015,3*10-61 0050,0254
3016,3*10-61 0050,0278
4017,3*10-61 0050,0267
6019,2*10-61 0090,0279
8021,3*10-61 0090,0303
10023,5*10-61 0100,0318
14028,0*10-61 0130,0343
20035,0*10-61 0270,0386

Förklaringar

Premium funktioner ""

Ger möjligheten att approximativt beräkna materialegenskaperna vid en vald temperatur.

Temperatur

Den temperatur som den aktuella egenskapen gäller.

Densitet

Densitet eller volymmassan är en SI enhet och är ett mått på ett specifikt ämnes täthet dvs massa per volymenhet. En synonym till densitet som ibland kan förekomma är specifik vikt.

Dynamisk viskositet

Är proportionalitetsfaktor för den kraft som åtgår för att parallellförskjuta en yta relativt en annan, om spalten mellan dessa ytor är fylld av en viskös vätska eller gas.

Kinematisk viskositet

Anger hur snabbt mediet sprider sig i förhållande till sin massa om den hälls ut på en plan yta.

Specifik värmekapacitet

Avser den specifika värmekapaciteten för luft dvs hur mycket värme luften kan bära.

Värmekonduktivitet

Benämns även som värmeledningsförmåga och definieras som det värmeflöde som passerar igenom materialet per tidsenhet.

Specifik entalpi

Ett mått på energin i mediet.

Specifik entropi

Ett mått på hur mycket energi som går att omvandla till arbete, ju lägre entropi desto mer av energin går att omsätta till arbete

Prandtls tal

Den Prandtl talet (Pr) är ett dimensionslöst tal, uppkallad efter den tyske fysikern Ludwig Prandtl, definierat som förhållandet mellan fart diffusivitet för termisk diffusivitet.