Just Wait...

Ordlista

Ordlista

Den aktiva effekten är den effekt som omvandlas till nyttig arbete i en maskin eller apparat.

Är ett logaritmiskt mått som anger ett förhållande till till ett referensvärde. Vanligt använt inom ljudbestämningar men förekommer även inom andra områden. Grundenheten är egentligen Bel men används nästan uteslutande med prefixet deci dvs 1/10 Bel.

Densitet eller volymmassan är en SI enhet och är ett mått på ett specifikt ämnes täthet dvs massa per volymenhet. En synonym till densitet som ibland kan förekomma är specifik vikt.

Elektrisk spänning kan även kallas potentialskillnad och visar den skillanden i elektisk potential mellan 2 olika punkter i en elektriskkrets.

Avloppsvatten som inte är kopplat till toaletter dvs avlopp ifrån tvättställ, duschar, tvätt etc. Kan även kallas BDT-vatten.

Tanken med en gråvatten värmeväxlare används för att ta till vara på värmen ifrån avloppsvatten och då i första hand gråvatten och då framförallt duschvatten. Principen är att man förvärmer kallvattnet på vägen till blandaren och på så sätt minskar behovet av varmvatten.

Induktans är måttet på förhållandet mellan det magnetiska flödet och strömstyrkan. Induktansen i en krets motverkar förändringar av strömmen som passerar en spole. Enheten för induktans är Henry (H) eller alternativt Weber per ampere. 1 H är i de flesta fall en mycket hög induktion där av används till exempel mH etc istället.

Joule är en enhet för energi som är härledd ifrån SI-enheter. 1 J motsvarar det arbete som krävs 1N utför över en meter. Äldre enheter för energi som ibland används är kalori.

Kapacitans är förmågan en komponent har att lagra en elektrisk laddning och defineras som förhållandet mellan laddningen och spänningen. Kapacitans mäts i SI-enheten farad (F) vilket är lika med 1 coulomb per sekund.

Är ett mått på hur mycket effekt källan avger till sin omgivning. Ljudeffektnivån är i de flesta fall oberoende på placering i lokalen.

Ljudtryck är de de skillander i atmosfärenstryck som sätter örats trumhinnor i svängning och uppfattas som ljud.

Newton är SI-enheten för kraft och är uppkallad efter Isaac Newton. Definitionen av 1 N är att det är den kraft som behövs för att ge massan 1 kg en acceleration på 1 m/s2.
1 N kan även skrivas som 1 kg*m/s2.

Ett mått som sätter de dimensionerande förutsättningarna för förbrukare vanligt inom tapp- och spillvatten beräkningar.

Den reaktiva effekten är skillnaden mellan den skenbara och aktiva effekten dvs en effekt som inte omvandlas till användbart arbete. Denna typ av effekt uppstår i induktiva och kapacitiva laster.

Resistans är ett värde som betecknar den strömbegränsande förmågan för en elektrisk strömkrets.

Det sannolika flödet är det flöde som man kan förvänta sig flödar igenom en ledning vid en godtycklig tidpunkt. Sannoliktflöde används vanligast inom tapp-, spill- ocg dagvatten dvs för flöden som inte är konstanta.

Den verkliga effekt som en maskin drar i från el-nätet vilket inte är den samma som den effekt som en maskin omvandlar till arbete kallas skenbar effekt.

SI-system ("Système International d'Unités") är ett internationellt standardiserat måttenhetssystem som bygger på 7st väl definierade grundenheter som kan härledas vidare till andra enheter.

Specifik värmekapacitet är ett mått på ett materials förmåga att lagra termisk energi. SI enheten för de specifika värmekapaciteten är J/(kg*K)

Avloppsvatten som är kopplat till toaletter dvs starkt förorenat.

Benämns även som värmeledningsförmåga och definieras som det värmeflöde som passerar igenom materialet per tidsenhet.

En roterande värmeväxlare i ett luftbehandlingsaggregat fungerar genom att hjul med ett stort antal kanaler i sakta roterar mella frånluften och uteluften och för över mellan dessa. Verkningsgraden ligger runt 80-85%. De roterande värmeväxlarna finns i ett antal olika utförande som till exempel hydroskopisk vilken är ytbehandland på ett sätt så att den förutom värme också överför mer fukt än en vanlig värmeväxlare.
En nackdel med roterande värmeväxlare är att det finns ett visst luftläckage mellan till- och frånluften vilket kan göra dem olämpliga vid frånluften luktar mycket eller är förorenad.

En platt värmeväxlare i ett luftbehandlingsaggregat fungerar genom att luften passerar på var sin sida om en värmeöverförande skiva. Verkningsgraden för en plattvärmeväxlare går att få upp till 90-95% beroende på utförande. De två vanligaste varianterna på värmeväxlare är medström och korsstömms. Korsströms eller även kallade motströmms har generellt en högre verkningsgrad än en medströmms växlare.
Nackdelen med plattvärmeväxlare jämfört med en roteradnde variant är att de är betydligt större och därmed kräver mer plats i fläktrum.

En batterivärmeväxlare i ett luftbehandlingsaggregat bygger på att det finns två olika batteri ett i i frånluften och ett i tilluften som är kopplade till varandra med en vätskekrets. Verkningsgraden ligger runt 55-60%. Förutom den relativt sämre verkningsgraden kräven denna typ av värmeväxlig även att man har en pump med tillbehör. Den största fördelen med denna typ är när man inte vill eller kan riskera något läckage mellan luftströmmarna som kan förekomma i olika grad i de andra varianterna.