Just Wait...

Vatten

Vatten egenskaper

Vatten egenskaper

IndataResultat
Temperaturt=˚C
Mättnadstryckp=bar
Densitetρ=kg/m3
Specifik värmekapacitetcp=kJ/(kg,˚C)
Värme konduktivitetλ=*10-3*W/(m*˚C)
Specifik entalpih=kJ/kg
Specifik förångningsentalpiΔh=kJ/kg
Specifik entropis=kJ/(kg*K)

Vatten

TemperaturKinematisk viskositetSpecifik värmekapacitetVärme konduktivitetDensitet
Tνcpλρ
˚Cm2/sJ/(kg*˚C)W/(m*˚C)kg/m3
01,792*10-64 2250,559999,8
51,519*10-64 2060,5681000
101,308*10-64 1940,577999,8
201,004*10-64 1810,597998,3
300,805*10-64 1750,615995,8
400,661*10-64 1750,633992,3
500,556*10-64 1770,647988,1
600,477*10-64 1800,659983,2
700,417*10-64 1860,668977,7
800,367*10-64 1930,674971,4
900,328*10-64 2010,678965,1
1000,296*10-64 2100,682

Förklaringar

Premium funktioner ""

Ger möjligheten att approximativt beräkna materialegenskaperna vid en vald temperatur.

Temperatur

Den temperatur som den aktuella egenskapen gäller.

Mättnadstryck

Vid vilket tryck vätskan blir ånga.

Densitet

Densitet eller volymmassan är en SI enhet och är ett mått på ett specifikt ämnes täthet dvs massa per volymenhet.
En synonym till densitet som ibland kan förekomma är specifik vikt.

Kinematisk viskositet

Anger hur snabbt en vätska sprider sig i förhållande till sin massa om den hälls ut på en plan yta.

Specifik värmekapacitet

Avser den specifika värmekapaciteten för luft dvs hur mycket värme vattnet kan bära.

Värmekonduktivitet

Benämns även som värmeledningsförmåga och definieras som det värmeflöde som passerar igenom materialet per tidsenhet.

Specifik entalpi

Ett mått på energin i mediet.

Specifik förångningsentalpi

Den värmeenergi som behövertillföras till mediet för att de ska förångas vid konstant temperatur.

Specifik entropi

Ett mått på hur mycket energi som går att omvandla till arbete, ju lägre entropi desto mer av energin går att omsätta till arbete