Just Wait...

Utjämningsmagasin

Beräknar volymen samt antal moduler för ett utjämningsmagasin för ett dagvattensystem.

Utjämningsmagasin

Beräknar volymen på utjämningsmagasinet samt antal moduler som behövs baserat på olika leverantörers modultyper.

IndataResultat
AreaA=
RegnvarighetRv=min
RegnåterkomstRå=år
Avrinningskoeffψ=
Utflödeq=
VolymV=
Modulmagasin
Typ
Antaln=st
AreaAm=m2
HöjdH=m

Utjämningsmagasin

Beräknar volymen på utjämningsmagasinet samt antal moduler som behövs.

IndataResultat
AreaA=
RegnintensitetI=l/(s*m2
Regn varighett=
Avrinningskoeffψ=
Utflödeq=
VolymV=
Modulstorlek
Breddb=
Höjdh=
Djupd=
Utnyttjandegradu=%
Antaln=st

Dimensionerande regndjup

Beräknar det dimensionerande regndjupet beroende på tömningstiden på magasinet.

IndataResultat
Hydrologisk effektivitetCe=
Tömningstidt=h
Regndjup troligt mindr=mm
Regndjup troligtdr=mm
Regndjup troligt maxdr=mm

Magasin area

Beräknar arean på ett buffertmagasin med plan area och konstant infiltration.

Indata
Hydrologisk effektivitetCe=
AreaA=
Magasinhöjddm=
Infiltrationshastighetfc=mm/h

Regndjup troligt
mintroligt max
Slutet magasin
Öppet magasin

Förklaringar

Premium funktioner ""

Ger möjligheten till att välja ett antal olika typer av modul från ett urval av leverantörer samt tillgång till tabell nedan. Samt ger minsta och högsta troliga regndjupet och magasin area.

Antal

Det antal moduler som behövs för att uppnå en tillräckligt stor volym i magasinet.

Area

Den area som det rengnar på och magasinet förväntas ta hand om.

Area (Am)

Avser den totala arean av det totala magasinet i en våning andra konfigurationer kan vara möjlig beroende på tillverkare.

Avrinningskoeff

En koefficent som beror på hur stor del av regnet som träffar den tänkta ytansom kommer hamna i magasinet.

Hydrologisk effektivitet

Hydraulisk effektivitetär ett uttryck på hur bra det inkommande vattnet fördelas över magasinets yta och hur mycket det blandas med magasinets vatten. Den hydrauliska effektiviteten har ett värde mellan 0 och 100%, där 100% är utspridning över hela magasinet och 0 är ytterst låg utspridning.

Infiltrationshastighet

Avser med vilken hastighet vattnet infiltrerars till marken från magasinet.

Magasinhöjd

Avser höjden på det aktuella magasinet.

Modulmagasin

Avser dimensionerna samt hur stor del av modulen som kan utnyttjas till vätskevolymen.

Regndjup troligt min/max

Det troliga minsta respektive högsta regndjupet.

Regnintensitet

Hur intenst regnet är det vill säga hur mycket vatten som hamnar per yta.

Regn varighet

Hur lång tid det dimensionerande regnet varar.

Regnvarighet & Regnåterkomst

Dessa värden ger en regnvolym på ytan enligt tabell nedan.

Slutet magasin

Avser ett magasin som är slutet på alla sidor.

Tömningstid

Den tid det tar att tömma magasinet.

Utflöde

Det största tillåtna utflödet ur magasinet.

Volym

Den volym som behöver magasineras.

Öppet magasin

Avser ett magasin som är öppet uppåt dvs regn kan falla direkt ner i magasinet.

Formler

Magasinvolym:Magasinvolym
Regndjup:Regndjup
Buffertmagasin slutet:Buffertmagasin slutet
Buffertmagasin öppet:Buffertmagasin öppet