Just Wait...

Köldmedier

Egenskaper för olika köldmedium

Köldmedieegenskaper vid specifik temperatur

IndataResultat
Köldmedium
Fryspunkttf=°C
Temperaturt=°C
Koncentration%
Densitetρ=kg/m3
Specifik värmekapacitetcp=J/kg*K
VärmeledningsförmågaW/m*K
Dynamisk viskositetμ=mPa*s
Kinematisk viskositetν=mm2/s
Prandtl tal
Reynolds faktor

Etylenglykol

Egenskaper- Låg viskositet
- Giftigt
- Färglös och luktlös vätska
- Vattenlöslig
- Relativt lågt pris
Kemisk formelC2H4(OH)2
Molmassa62,068g/mol
Smältpunkt-13˚C
Kokpunkt198˚C
Fryspunktsdiagram Fryspunkt etylenglykol

Propylenglykol

Egenskaper- Hög viskositet
- Lägre giftighet
- Oljig, färglös vätska
- Vattenlöslig
Kemisk formelC3H6(OH)2
Molmassa76,0944g/mol
Smältpunkt-59˚C
Kokpunkt188,2˚C

Etylalkohol

Egenskaper- Starkt korrosivt
- Brandfarligt
- Färglös
- Vattenlöslig
- Biologiskt nedbrytbart
- Hög viskositet
- Relativt lågt pris
Kemisk formelC2H5(OH)
Molmassa46,069g/mol
Smältpunkt-114,3˚C
Kokpunkt78,4˚C

Kalciumklorid

Egenskaper- Starkt korrosivt
- Vita kristaller
- Vatten lösligt
- Brännbar
- PH 8-10
- Goda termodynamiska egenskaper
Kemisk formelCaCl2
Molmassa110,98g/mol
Smältpunkt782˚C
Kokpunkt1635˚C

Kaliumkarbonat

Egenskaper- PH ~12
- Luktar skarpt
- Vatten lösligt
- Korrosiv
- Farlig och irriterande för hud och ögon
Kemisk formelK2CO3
Molmassa254.9962g/mol

Ammoniak

Egenskaper- PH ~12
- Luktar skarpt
- Vatten lösligt
- Mycket korrosiv
- Mycket liten påverkan på ozonskiktet eller växthuseffekten
- kan orsaka irriterande för lungor, hud och ögon
Kemisk formelNH3
Molmassa17.0304g/mol

Glycerin

Egenskaper- PH ~7
- Mycket hög viskositet vid låga temperaturer.
- Vatten lösligt
- Mild lukt
Kemisk formelC3H5(OH)3

Metylalkohol

Egenskaper- Mycket giftig vid förtäring, kan vara dödlig vid inhalering
- Kan orsakar berusning, synrubblighet, kramper och hjärnskada.
Kemisk formelCH3OH
Molmassa32.0366g/mol

Förklaringar

Köldmedium

Det köldmedium som värden ska beräknas.

Fryspunkt

Den lägsta temperatur som köldmediumet ska klara utan att frysa.

Temperatur

Vid den temperatur som värdena ska beräknas vid given fryspunkt.

Koncentration

Mängden köldmedium som behöver blandas i vattnet för att uppnå den önskade fryspunkten.

Kinematisk viskositet

Anger hur snabbt en vätska sprider sig i förhållande till sin massa om den hälls ut på en plan yta.

Dynamisk viskositet

Är proportionalitetsfaktor för den kraft som åtgår för att parallellförskjuta en yta relativt en annan, om spalten mellan dessa ytor är fylld av en viskös vätska eller gas.

Densitet

Densitet eller volymmassan är en SI enhet och är ett mått på ett specifikt ämnes täthet dvs massa per volymenhet. En synonym till densitet som ibland kan förekomma är specifik vikt.

Specifik värmekapacitet

Specifik värmekapacitet eller cp är ett mått på ett materials förmåga att lagra termisk energi. SI enheten för de specifika värmekapaciteten är J/(kg*K).