Just Wait...

Transmission

Beräknar transmissions förlusterna för ett rum.

Transmission

Indata
Dimensionerande utetemperaturDUT=°C
RumstemperaturTr=°C
MarktemperaturTm=°C
InblåsningstemperaturTi=°C
Specifik värmekapacitetcp=kJ/(kg,˚C)
Densitetρ=kg/m3

ByggnadsdelAreaAreakorrAreaberΔtU-värdeLäckageEffekt
m2m2m2°CW/m2*°Cl/s*m2W
Ventilationl/s
Summa

Läckflödes omvandling

Omvandlar läckageflödet vid provningstillfället till läckflöde vid normal tryckskillnad.

IndataResultat
Provningsflödeq50l/s*m2l/s*m2
Provnings tryckskillnadΔp50PaPa
Termisk tryckskillnadΔptPaPa
Mekanisk tryckskillnadΔpmPaPa
Vind tryckskillnadΔpvPaPa
LäckflödeqN=l/s*m2l/s*m2

Förklaringar

Premium funktioner ""

Ger tillgång till värden att kompensera u-värden för köldbryggor, samt riktvärden för luftläckage för diverse olika byggnadstyper. Ger även möjlig att konvertera ett provnings läckageflöde till ett vid normala tryckförhållande.

Dimensionerande utetemperatur

Den lägsta temperatur på utonhus luften som används vid beräkningarna det vill säga den lägsta utomhus temperatur som inomhus temperaturen ska bibehållas.

Rumstemperatur

Den temperatur som ska hållas inne i det aktuella rummet.

Marktemperatur

Den lägsta temperatur i marken som ska användas för beräknar transmissionförlusten mot marken.

Inblåsningstemperatur

Avser temperaturen på den luft som blåses in i rummet via ventilationen.

Specifik värmekapacitet

Specifik värmekapacitet eller cp är ett mått på ett materials förmåga att lagra termisk energi. SI enheten för de specifika värmekapaciteten är J/(kg*K).

Densitet

Densiteten på den luft som förs in i det aktuella rummet. Densitet eller volymmassan är en SI enhet och är ett mått på ett specifikt ämnes täthet dvs massa per volymenhet. En synonym till densitet som ibland kan förekomma är specifik vikt.

Byggnadsdel

YtterväggEn vägg som begränsar lokalen gentemot uteluften.
KällarväggEn vägg som begränsar lokalen gentemot marken.
FönsterEtt fönster som begränsar lokalen gentemot uteluften.
DörrEn dörr/port som begränsar utrymmet gentemot uteluften.
TakEn byggnadsdel som begränsar utrymmet gentemot uteluften.
Golv (0-1)Ett golv som begränsar utrymmet gentemot marken samt är mellan 0 och 1m ifrån fasaden.
Golv (1-6)Ett golv som begränsar utrymmet gentemot marken samt är mellan 1 och 6m ifrån fasaden.
Golv (>6)Ett golv som begränsar utrymmet gentemot marken samt är mer än 6m ifrån fasaden.

Area

Avser arean på den byggnadsdel som ska beräknas.

Areakorr

En area som tas bort från den area som är angiven under "Area" detta för att underlätta uppmätning av arean som exempelvis att minska väggarean med arean för fönster och/eller dörrar.

Areaber

Är den area som beräkningarna är gjorda på.

Δt

Skillnaden i temperatur mellan de olika sidorna av den aktuella byggnadsdelen.

U-värde

Ett värde som visar hur pass mycket värme som går genom väggen, desto högre värde ju sämre isolerar byggnadsdelen.

Tabell för att kompensera u-värden för köldbryggor.

Läckage

Ett mått på hur tät den aktuella byggnadsdel är.

Tabell för riktvärden för luftläckage vid en tryckskillnad på 50 Pa.

Effekt

Den effekt som behöver tillföras för att kompensera transmissionsförlusterna.

Ventilation

Den mängd luft som förs in i lokalen via ventilationen.

Provningsflöde

Det flöde som uppmätts vid provningstillfället.

Provnings tryckskillnad

Vid vilket tryckskillnad som provningen är gjord vanligtvis runt 50Pa.

Termisk tryckskillnad

Den tryckskillnad som uppstår på grund av det termiska klimatet runt byggnaden.

Mekanisk tryckskillnad

Den tryckskillnad som uppstår på grund av den mekaniska ventilationen. Denna sätts till 0 om det råder balans i byggnaden.

Vind tryckskillnad

Den tryckskillnad som uppstår på grund av vindens påverkan.

Formler

Transmission:Transmission
Ventilation:Effekt
Läckflöde omvandling:Läckflöde