Just Wait...

Bassänguppvärmning

Beräknar hur lång tid det tar att värma upp en bassäng till önska temperatur.

Bassänguppvärmning

IndataResultat
BassängareaAb=m2
Bassängens medeldjupDb=m
UtjämningsvolymVu=m3
Total volymVtot=m3
Bassängens måltemperaturTm=˚C
Bassängens starttemperaturTs=˚C
Uppvärmningsflödeq=
FramledningstemperaturTf=˚C
RumstemperaturTrum=˚C
LuftfuktighetRH=%
AvdunstningsfaktorAv
Uppvärmningstid variabelhdygn
Fast effektP=kW
Uppvärmningstid rakhdygn
Max effektuttagPmax=kW
Uppvärmningstid max effekthdygn

Bassänguppvärmning

IndataResultat
BassängareaAb=m2
Bassängens medeldjupDb=m
UtjämningsvolymVu=m3
Total volymVtot=m3
Bassängens måltemperaturTm=˚C
Bassängens starttemperaturTs=˚C
Densitetρ=kg/m3
Specifik värmekapacitetcp=kJ/(kg,˚C)
Uppvärmningsflödeq=
FramledningstemperaturTf=˚C
RumsareaArum=m2
EffektförlustPf=W/m2
Uppvärmningstid variabelhdygn
Fast effektP=kW
Uppvärmningstid rakhdygn

Förklaringar

Premium funktioner ""

Förlusterna beräknas från avdunstningen från bassängen istället för via ett fast värde. Ger även möjligheten att maxbegränsa effektuttaget ut värmeväxlaren samt ger en grafisk presentation av de olika uppvärmnings fallen.

Bassängarea

Avser bassängens totala yta.

Bassängens medeldjup

Avser medeldjupet i den aktuella bassängen.

Utjämningsvolym

Avser den volym som är nödvändig för att hantera svängingar av vatten volymen i bassängen.

Total volym

Visar den totala volymen som behöver värmas till önskad temperatur.

Bassängens måltemperatur

Avser den temperatur som bassängen ska värmas till.

Bassängens starttemperatur

Avser den temperatur som bassängen har innan någon värmning påbörjats.

Densitet

Densiteten på vätskan som passerar ventilen. I ursprungsfallet är vätskan antagen till att vara vatten.

Specifik värmekapacitet

Specifik värmekapacitet eller cp är ett mått på ett materials förmåga att lagra termisk energi. SI enheten för de specifika värmekapaciteten är J/(kg*K).

Uppvärmningsflöde

Hur stort flöde som flödar genom värmeväxlaren för att värma bassängen. Flödet beräknas vara konstant under beräkningen.

Framledningstemperatur

Avser den vattentemperatur som tillförs bassängen vid värmning.

Fast effekt

Används för beräkning av uppvärmning då man sätter en fast effekt för uppvärmning oavsätt vad temperaturen i bassängen är. Effekten sätts vanligtvis vid det dimensionerande temperatur förhållandet.

Rumsarea

Avser storleken på det rum där bassängen befinner sig.

Effektförlust

En uppskattad förlust per kvadratmeter av rummet.

Rumstemperatur

Avser temperaturen i badhallen och används för att att beräkna avdunstningen från bassängen.

Luftfuktighet

Avser luftfuktigheten i badhallen och används för att att beräkna förlusterna via avdunstningen från bassängen.

Avdunstningsfaktor

En kofficent som tar hänsyn till hur myket rörelse i vattnet där för att räkna ut avdunstningen från bassängen.

Uppvärmningstid variabel

Den tid det tar att värma bassängen under optimala förhållande dvs då all tillförd värme fördelas jämt i hela bassängen och returtemperaturen tillbaka till värmeväxlaren följer bassängens temperatur. Uppvärmningsflödet är konstant vilket ger ett varierande effektuttag.

Uppvärmningstid rak

Visar hur lång tid det tar att värma bassängen med en konstant effekt på överföringen dvs flödet varierar.

Uppvärmningstid max effekt

Visar hur lång tid det tar att värma bassängen med med en variabel effekt på överföringen fast med en max begränsning på effekt uttaget.

Formler

Avdunstning:Avdunstning
Effekt:Effekt