Just Wait...

SI-enheter

Redovisar och definierar de olika SI-enheterna som är tillämpliga.

SI-enheter

BenämningBeteckning
Längd1 meter1 m
Massa1 kilogram1 kg
Tid1 sekund1 s
Elektrisk ström1 ampere1 A
Temperatur1 kelvin1 K
Ljusstyrka1 candela1 cd
Materiemassa1 mol1 mol

Förklaringar

SI-systemet

SI-systemet ("Système International d'Unités") är ett internationellt standardiserat måttenhetssystem som bygger på 7st väl definierade grundenheter.

SI-systemets princip är att det ska bara finnas en måttenhet per storhet och att härledningar mellan enheterna ska om möjligt vara med konverteringsfaktorn 1. Grundenheterna i SI-systemet är samtliga väldefinierade och används i sig själva samt för att härleda andra enheter som används inom många olika områden.

Längd

Definieras som den sträcka som ljuset färdas under 1/299792458 sekund i totalt vakuum.

Massa

Enheten kg är densamma som massan av av den internationella kilogramprototypen som förvaras hos BIPM (Internationella byrån för mått och vikt) utanför Paris. Vikten är tillverkad av en blandning av 90% platina och 10% iridium.

Tid

Tiden för 9 192 631 770 perioder av den strålning som motsvarar en övergång mellan två energinivåer i grundtillståndet av isotopen cesium-133..

Elektrisk ström

Styrkan av en konstant elektrisk ström som när den passerar två raka oändligt långa parallella ledare placerade i vakuum på ett avstånd på 1m ifrån varandra som ger upphov kraften 2x10-7 newton.

Temperatur

Definieras som 1/273,16 av den termodynamiska temperaturen vid vattnets trippelpunkt dvs den punkt då de tre faserna vätska, gas och fast form kan existera samtidigt.

Ljusstyrka

Definieras som ljusstyrkan i en givenriktning från en källa som sänder ut monokromatisk strålning med en frekvens av 540*1012hertz och med en strålningsstyrka på 1/683 watt per steradian.

Materiemassa

Substansmängden i ett system som innhåller lika många elementarenheter som det finns atomer i 0,012 kilogram kol-12.