Just Wait...

Buffertvolym

Beräknar buffertvolymen som behövs till kompressorn.

Buffertvolym

IndataResultat
FriflödeqFAD=l/s
Inloppstryckp1=bar
InloppstemperaturT1=˚C
Temperatur i buffert tankT0=˚C
TryckskillnadΔp=bar
Laddningsfrekvensfmax=1/s
BuffertvolymV=l

Buffertvolym vid intermittentdrift

IndataResultat
Flödeq=l/s
Normalt systemtryckpn=bar
Min systemtryckpm=bar
Tömmningstidt=s
BuffertvolymVi=l

Förklaringar

Buffertvolym

Den volym som behövs som buffert för att kompressorn ska få en effektivare gång.

Inloppstryck

Det tryck på luften som kompressorn lämnar till systemet.

Inloppstemperatur

Den maximala temperturen på den luft som lämnar kompressorn och går ut i systemet.

Temperatur i buffert tank

Den temperatur som luften håller i bufferttanken.

Tryckskillnad

Avser den skillnad i tryck imellan ett belastat system och ett obelastat.

Laddningsfrekvens

Avser den maximala laddningsfrekvens som kompressorn har för bufferttanken.

Friflöde

Det fria flödet (Free air delivery) är det flödet som tryckluftskompressorn skapar.

Normalt systemtryck

Avser det tryck som system håller under normala förutsättningar.

Min systemtryck

Det lägsta tillåtna trycket i systemet.

Tömmningstid

Under den tid som bufferttanken tömms.

Formler

Buffertvolym:Buffertvolym
Buffertvolym vid intermittent drift:Buffertvolym vid intermittent drift