Just Wait...

Sitemap

En sammanställning över de sidor som finns på dimensionera.se inklusive kort beskrivning om vad som kan beräknas.

Ekonomi

AnnuitetRäknar ut vad kostnaden för ett annuitetslån blir beroende på lånetid.
KalkylräntaBeräknar vad kalkylräntan blir och används vid investeringskalkyler.
LccGör en ekonomisk analys om en åtgärd är lönsam.
NuvärdeBeräknar nuvärdet på en investering beroende på vilken tid som används.
PayoffBeräknar payoff eller återbetalningstiden på den aktuella investering.
RealräntaRäknar ut realräntan blir med nominell ränta och inflation finns tillgängligt.

El

Belysning
BelysningsstyrkaBeräknar belysningsstyrkan beroende på vilka värden som tillgängliga.
BeräkningspunkterBeräknar det största avståndet mellan mätpunkter som ska användas för att beräkna belysningsstyrkan.
BländningBeräknar värden för värdering av bländningsrisken för armaturer utomhus och inomhus.
LjusflödeBeräknar ljusflödet beroende på vilka värden som tillgängliga.
LjusstyrkaBeräknar ljusstyrka beroende på vilka värden som tillgängliga.
SpridningsvinkelBeräknar rymdvinkel eller spridningsvinkel från en belysningspunkt.
Solcell
EffektBeräknar hur stor effekten för en solcellsmodul blir med hjälp av solinstrålningen.
SkuggningBeräknar olika effekt som uppstår på grund av skuggning av solcellen.
StrålningBeräknar den globala strålningen som träffar solcellsmodulen.
TemperaturBeräknar temperaturen för på solcellspanel beroende på hur den är placerad.
EffektBeräknar eleffekten beroende på vilka värden som finns tillgänliga.
FrekvensBeräknar frekvensen beroende på vilka värden som finns tillgänliga.
InduktansBeräknar hur stor induktansen för en elektisk ledning blir.
JordfelströmmarBeräknar jordfelströmmarna för luftledning respektive kabel.
KapacitansBeräknar kapacitansen beroende på vilka data som finns tillgängliga.
KonduktansBeräknar hur stor konduktansen för en elektisk ledning blir.
LaddningBeräknar laddningen beroende på vilka värden som finns tillgänliga.
Ohms lagBeräknar förhållandet mellan resistans, spänning och ström.
ResistansBeräknar resistansen och resistivteten hos olika material.
ResistorBeräknar olika ut tiden för olika tidberoende tillstånd.
SammanlagringBeräknar den sammanlagrade effekten under dygnets gång.
SpänningsfallBeräknar spänningsfallet på en ledning då strömmen eller effekten är känd.
ÖverspänningsskyddBeräknar risknivån för om skydd mot åsköverspänning behövs.

Energi & Miljö

Aggregat energiBeräknar den årliga energiförbrukningen för ett ventilationsaggregat.
PrimärenergitaletBeräknar det primärenergitalet ellet PET för den aktuella byggnaden.
SolavskärmningRäknar ut soltransmittansen för olika varianter av solavskärmning.
TappvarmvattenenergiBeräknar normaliseringen av energin samt beroende på vilka uppmätta värden som finns tillgängliga som behövs för att göra varmvatten.
TEWIBeräknar Total Equivalent Warming Impact talet för att kunna jämföra olika kyl- och värmepumpanläggningar.
TransmissionBeräknar transmissions förlusterna för ett rum.
TransportutsläppBeräknar energiåtgången och koldioxidutsläppet vid olika typer av transporter.
U-VärdeBeräknar u-värdet beroende på materialuppbyggnad.

Fukt

AvdunstningBeräknar hur stor vattenavdunstningen beroende på bassängtyp och storlek.
DaggpunktBeräknar vad daggpunkten blir för det aktuella fallet.
FuktighetsgradBeräknar hur mycket vatten det kan finnas i luften innan den kondenseras.
Mollier diagramEn grafisk representation av förhållandet mellan lufttemperatur, fukthalt och entalpi.

Gas

Tryckluft
BuffertvolymBeräknar buffertvolymen som behövs till kompressorn.
FriflödeBeräknar ut friflödet från normalflödet beroende på temperatur och tryck.
FörbrukningBeräknar hur stor tryckluftsförbrukningen blir beroende vad som är inkopplad till systemet.
TryckfallBeräknar tryckfallet per meter i det aktuella röret beroende på flöde, rörmaterial och dimension.
Ånga
KondensatGör en uppskattning om kondensatmängden i ett rörsystem.
KV-värdeBeräknar kv-värdet för aktuell ventil i ångsystem.
ÅngmängdGör en uppskattning om ångmängden i ett rörsystem.
GasflaskorBeräknar hur stor den användbara volymen i en gasflaska är samt en sammanställning av olika storlekar och färger på gasflaskor.
Ideala gaslagenBeräknar tryck, volym, temperatur eller substansmängd för en ideal gas.
KoldioxidutsläppBeräknar hur stort koldioxidutsläpp för olika energislag ger.
KV-värdeBeräknar vad kv-värdet för en ventil i gassystem blir beroende på flöde och tryck.
VakuumpumpBeräknar flödet på det minsta flödet en vakuumpump behöver för att sänka trycket inom önskad tid.

Klassning

 • Sprinklerklasser
 • Tryckluftskvalitet
 • ATEXSammanställning över ATEX klassningar som vanligen används.
  BrandklassSammanställning över de olika brandtekniska klasser som vanligen används.
  FilterSammanställning över de olika filter klasser som vanligen används.
  IP-klasserSammaställning av de olika IP-klasser som existerar och hur de är definerade.
  KorrosivitetsklassSammanställning över de olika korrosivitetsklasserna som vanligen används.
  RenhetSammanställning över de olika renhetsklasser som vanligen används.
  Sammanställning över de olika klassningarna som finns när det gäller sprinkler.
  Sammanställning över kvalitetsklassningen för tryckluft som vanligen används.

  Klimat

  Hygien gränsvärdeBeräknar det sammanlagda hygieniska gränsvärdet för ett antal olika ämnen och provtillfällen.
  KallrasBeräknar hur stort kallraset från en kall yta blir samt om konvektionen från radiatorn är tillräckligt.
  KoldioxidBeräknar koldioxidhalten i förhållande till vilken verksamhet och personbelastningen lokalen har.
  Lokalt termiskt obehagBeräknar hur stor andel av en grupp människor som förmodas klaga beroende på olika lokala fenomen.
  VindkylningBeräknar vindens inverkan på den upplevda temperaturen.

  Konstruktion

  BöjningBeräknar tröghetsmomentet och böjmotståndet för ett antal olika geometrier.
  ElasticitetsmodulBeräknar elasticitetsmodul beroende på den töjning och spänning som finns i materialet.
  FörbandBeräknar hur mycket last ett förband kan ta upp.
  KnäckfallBeräkna de olika knäckningsfall som finns i enlighet med Euler.
  SkjuvspänningBeräknar skjuvspänningen beroende på den kraft och area tvärsnittet har.
  SnölastBeräknar snölasten på en konstruktion beroende på var i landet beräkningen utförs.
  StatikBeräknar laster och moment för ett antal olika belastningsfall.
  VindlastBeräknar vindtrycket/lasten som påverkar den aktuella byggnaden.
  VridningBeräknar vridtröghetsmomentet och vridmotståndet för ett antal olika geometrier.

  Konvertera

  AreaOmvandlar mellan olika areaenheter som vanligen används i de olika beräkningar.
  EffektOmvandlar mellan olika effektenheter som vanligen används i de olika beräkningar.
  EnergiOmvandlar mellan olika energienheter som vanligen används i de olika beräkningar.
  FlödeOmvandlar mellan olika flödesenheter som vanligen används i de olika beräkningar.
  HastighetOmvandlar mellan olika hastighetssenheter som vanligen används i de olika beräkningar.
  LängdOmvandlar mellan olika längdenheter som vanligen används i de olika beräkningar.
  TemperaturOmvandlar mellan olika temperaturenheter som vanligen används i de olika beräkningar.
  TidOmvandlar mellan olika tidsenheter som vanligen används i de olika beräkningar.
  TryckOmvandlar mellan olika tryckenheter som vanligen används i de olika beräkningar.
  Tum till DNJämförelsetabell mellan tum och DN som vanligen används för olka rör.
  VinkelOmvandlar mellan olika vinkelenheter som används i de olika beräkningar.
  ViskositetOmvandlar mellan dynamisk och kinematisk viskositet.
  VolymOmvandlar mellan olika volymenheter som vanligen används i de olika beräkningar.

  Ljud

  FilterBeräknar ljudet med de vanligare A, B, C och D filterkorrigeringar som används.
  FläktljudBeräknar hur stor ljudeffektsnivån en fläkt skapar beroende på hur stort tryck den skapar.
  FrekvensBeräknar ljudfrekvensen beroende på hur stort tidsintervallet är samt den kritiska frekvensen.
  LjudalstringBeräknar hur mycket ljud som alstras då luften passerar.
  LjuddämpningBeräknar hur mycket ljudet dämpas av den ljuddämpande åtgärden.
  LjudsummeringSummerar ett antal olika ljudkällor till en samlad ljudkälla.
  LjudtryckBeräknar hur stort ljudtrycket omräknat från ljudeffekten blir på ett avstånd från ljudkällan.
  StegljudBeräknar stegljudet genom ett golvbjälklag beroende på dess uppbyggnad.
  ReduktionstalBeräknar reduktionstalet för en enkel vägg det vill säga hur mycket väggen dämpar ljudet.
  ÖverluftBeräknar hur mycket ett överluftsdon försämrar en vägg ljudmässigt.

  Ventilation

  Yt specifikt
  BatteriventilationBeräknar flödet som behövs för att ventilera vid batteriladdning.
  GarageventilationBeräknar en uppskattning av luftflödet som behövs för att ventilera ett garage.
  OP-ventilationBeräknar det minsta flödet som behövs för att uppnå en viss partikelkoncentration i ett operationsrum.
  RidåvärmareBeräknar luftflödet som behövs för att en ridåvärmare ska hindra kallras.
  StorkökGer möjligheten att göra en uppskattning hur mycket ventilation ett kök kan behöva.
  TransformatorBeräknar luftflödet som behövs för att ventilera ett rum med en transformator.
  BlandningstemperaturBeräknar blandningstemperaturen av olika luftflöden som blir ett.
  EffektBeräknar hur stort effektbehovet för ett ventilationssystemet är.
  FläktlagarBeräknar hur flöde, tryck och effekt varierar med flödet på samma fläkt och arbetslinje.
  GallerBeräknar hastigheten genom cirkulära och rektangulära galler.
  IsoleringGer möjligheten att beräkna värmeförlusten per meter.
  KanalBeräknar flöde eller hastighet samt tryckfallet genom en cirkulära eller rektangulära kanaler.
  KanalviktBeräknar vikten på en kanal per meter inkulsive media och isolering.
  K-faktorRäknar ut vilken k-faktor det blir över det aktuella ventilationsdonet.
  LäckageBeräknar läckaget beroende på vilken täthetsklass kanalsystemet har.
  SFPBeräknar den specifika eleffekten för ett luftbehandlingsaggregat.
  SjälvdragBeräknar den termiska drivkraften i ett självdragsystem.
  StrömningstypBeräknar om luftflödet är laminär eller turbulent i den aktuella kanalen.
  TemperaturhöjningBeräknar hur mycket temperaturen höjs via fläkten.
  UtspädningBeräknar hur lång tid det tar att få ner föroreningshalten i ett rum.
  VärmeväxlareBeräknar hur stor verkningsgraden på en värmeväxlare är.

  Vs

  Brandvatten
  ProvningBeräknar flödet vid olika enhetsstrålrör för olika tillgängliga tryck.
  ReaktionskraftBeräknar den reaktionskraft som uppstår vid strålmunstycket.
  SlangformelnBeräknar hur stort tryckförlusten genom en brandslang kan bli.
  SlangvolymBeräknar hur mycket vatten som kan finns i brandslangen.
  Dagvatten
  RegnintensitetBeräknar intensiteten på olika regn beroende på valt tidsintervall.
  RännaBeräknar vattenflödet i en öppen ränna enligt Manning.
  Sannolikt flödeBeräknar vad det sannolika flödet av dagvatten bli ifrån olika ytor.
  StuprörBeräknar mängden dagvatten ett stuprör och hängränna kan klara av.
  UtjämningsmagasinBeräknar volymen samt antal moduler för ett utjämningsmagasin för ett dagvattensystem.
  Spillvatten
  Buffert volymBeräknar erfoderlig buffertvolym för mellanlagring av spillvatten.
  FettavskiljareBeräknar den nominella storlek på den fettavskiljare som behövs för den aktuella anläggningen.
  GråvattenvvxBeräknar potentiell besparing med gråvattenvärmeväxlare.
  KapacitetBeräknar kapaciteten i den aktuella spillvattenledningen.
  LedningsfallBeräknar höjden på spillvattenledning med fall.
  NormflödeBeräknar det totala normflöden för olika anslutna apparater till spillvattensystemet.
  OljeavskiljareBeräknar den nominella storlek på den oljeavskiljare som behövs för den aktuella anläggningen.
  Sannolikt flödeBeräknar sannolikt flöde i spillvattenledningar.
  Sprinkler
  FärgmarkeringEn sammanställning av hur sprinklerhuvud är färgmarkerade efter aktiveringstemperatur.
  RörvolymBeräknar hur mycket vatten som finns i det aktuella rörsystemet.
  SprinklerflödeBeräknar vattenflödet som kommer ur ett sprinklerhuvud.
  TryckfallBeräknar tryckfallet per meter i det aktuella sprinkler röret beroende på flöde, rörmaterial och dimension.
  VäntetidBeräknar tiden alternativt rörlängd för flödet att nå till sprinklerhuvudet.
  Tappvatten
  BlandningsflödeBeräknar hur stort tappvarmvattenflöde behövs i tappstället.
  MätareFlödeskonvertering samt saker att ta hänsyn till vid val av tappvattenmätare.
  NormflödeBeräknar det sammanlagda normflöden för tappvattenanslutna apparater.
  Sannolikt flödeBeräknar hur stort det sannolika flöde för tappvatten blir.
  Varmvatten ackumuleringBeräknar volymen och effektbehovet av en varmvatten ackumuleringstank.
  Vvc flödeBeräknar flödet för varmvattencirkulationen i ett tappvarmvattensystem.
  VäntetidBeräknar hur lång tid det tar för tappvarmvatten att nå tappstället.
  AffinitetslagarnaBeräknar hur varvtalet påverkar flöde, tryck och effekt på pumpen.
  BassangvärmningBeräknar hur lång tid det tar att värma upp en bassäng till önska temperatur.
  BlandningstemperaturBeräknar blandningstemperaturen av olika flöden som blir ett.
  EffektBeräknar effekten eller de olika temperturerna för ett värmesystem.
  ExpansionskärlBeräknar storleken på ett expansionskärl beroende på trycket i systemet.
  Isolerings serierTabell för de olika isoleringserier som funnits i de olika AMA:orna genom tiderna.
  KV-värdeBeräknar vad kv-värdet blir för den aktuella ventilen beroende på tryck och flöde.
  KulvertrörBeräknar hur stor värmeförlusten blir i ett kulvert rör.
  KöldfaktorBeräknar hur stor köldfaktorn eller COP blir för den aktuella apparaten.
  LängdutvidgningBeräknar stor längdutvidgningen för ett rör blir beroende på vilka temperaturer mediat har.
  NPSHBeräknar sughöjden för en pump för att kavitation inte ska uppstå.
  PumpeffektBeräknar hur stor eleffekten för den aktuella pumpen är.
  RörviktBeräknar vikten på ett rör per meter inkulsive media och isolering.
  RörvolymBeräknar hur mycket av det aktuella media som finns i rören.
  ShuntBeräknar hur stort flödet på primärsidan i en shunt blir.
  StrömningstypBeräknar om strömningen är laminär eller turbulent.
  TryckfallBeräknar tryckfallet per meter i det aktuella röret.
  TryckslagBeräknar den kortaste tiden en ventil kan stänga utan att det kan bli ett tryckslag i ledningen.
  VentilauktoritetBeräknar ventilauktoriteten för den aktuella ventil beroende på tryckfallet i systemet.
  VärmeavgivningBeräknar hur stor värmeavgivningen från en radiator är samt värden för äldre befintliga modeller.
  VärmeväxlareBeräknar verkningsgraden på den aktuella på värmeväxlaren beroende på temperaturer.

  Övrigt

  Beteckningar
  BrunnslockEn sammanställning av de vanliga beteckningar man kan finna på olika brunnslock.
  EnheterEn sammanställning av ett antal olika enheter som används på sidan.
  FarosymbolEn sammanställning av de de olika farosymbolerna som används.
  Grekiska alfabetetVisar en sammanställning av det grekiska alfabetet som ofta används.
  PrefixRedovisar ett antal av de olika prefix som vanligvis används.
  SI-enheterRedovisar och definierar de olika SI-enheterna som är tillämpliga.
  Geometri
  CirkelBeräknar geometrier för en cirkel beroende på vilka mått som finns tillgängligt.
  KonBeräknar geometrier för en kon beroende på vilka mått som finns tillgängligt.
  PyramidBeräknar geometrier för en pyramid beroende på vilka mått som finns tillgängligt.
  RektangelBeräknar geometrier för en rektangel beroende på vilka mått som finns tillgängligt.
  TriangelBeräknar geometrier för en triangel beroende på vilka mått som finns tillgängligt.
  Materialegenskaper
  KöldmediumEgenskaper för ett antal av de vanligare olika köldmedium som används.
  LuftEn samling av ett antal olika fysiska egenskaper för luft.
  Periodiska systemetEn sammanställning över de olika grundämnen som finns redovisade i ett periodisksystem.
  SubstansmängdBeräknar substansmängden i gasen beroende på massa och molmassan i ämnet.
  VattenEn sammanställning över ett antal olika fysiska egenskaper för vatten.
  ÅngaEn sammanställning av ett antal olika fysiska egenskaper för ånga.
  FörbranningBeräknar syrgasmängd, luftmängd och rökgasmängd vid förbränning.
  MätnoggrannhetBeräknar ett mätinstruments noggrannhet beroende på de olika avvikelser som kan uppstå.

  Kontakt

  KontaktKontaktformulär för att ställa frågor eller ge förslag till förbättringar av sidan.
  NyhetsbrevPrenumerera eller avprenumerera de nyhetsbrev som skickas ut.

  Hjälp

  AnvändarvillkorDe olika ansvarsbegränsningar som användaren behöver ta ställning till för att använda sidan.
  FAQ/SökEn sammanställning av de vanligaste frågeställningar som kommit upp samt sökfunktion.
  OrdlistaOrdlista över ett antal av de vanligare ord som används på sidan.
  PremiumkontoEn sammanställning av de olika medlem/premiumfunktioner som finns och är aktiverade.
  SitemapEn sammanställning över de sidor som siten innehåller.