Just Wait...

Ljuddämpning

Beräknar hur mycket ljudet dämpas av den ljuddämpande åtgärden.

Ljuddämpning

FrekvensSumma
631252505001000200040008000FilterFilter
Indata
Dämpning
Resultat

Förklaringar

Observera så att det används samma ljudfilter för alla ingående delar i beräkningen den vanligaste och mest använda varianten är dB(A).

Indata

I denna rad fylls i ljuddata för i respektive frekvens område innan den ljuddämpande åtgärden.

Ljuddämpare

Här fylls i den ljuddämpande ljuddata för i respektive frekvens område.

Resultat

Här redovisas hur ljuddatan är efter den ljudämpande åtgärden för respektive frekvens.

Summa

Visar den sammanvägda summan av de ingående frekvenserna för resperktive rad.

Decibel (dB)

Är ett logaritmiskt mått som anger ett förhållande till till ett referensvärde. Vanligt använt inom ljudbestämningar men förekommer även inom andra områden. Grundenheten är egentligen Bel men används nästan uteslutande med prefixet deci dvs 1/10 Bel.

dB(A)

A-vägning är den vanligaste filtret som används och är tillämpbart för normala frekvenser och ljustyrkor. A-vägning dämpar de låga frekvenserna och förstärker de medelhöga, A-vägda filter är framförallt tänkta till att användas vid mätning av de svagare ljuden.

dB(B)

B-vägda filter är tänkt att hantera de mellanstarka ljuden men dessa B-vägda filter används sällan lägre.

dB(C)

C-vägda filter är till för de högsta ljuden. Ljudfilter med en C-vägning används framförallt för ljud med starka och låga frekvenser som till exempel fläktljud men används även för för korta och kraftiga ljudstötar detta då C-vägda filter inte dämpar de låga frekvenserna till skillnad mot A-vägda filter.

Formler

Ljudsummering:Ljudsummering