Just Wait...

Ånga

Ång egenskaper

Ång egenskaper för mättadånga

IndataResultat
Temperaturt=˚C
Mättnadstryckp=bar
Specifik värmekapacitetcp=kJ/(kg,˚C)
Värme konduktivitetλ=*10-3*W/(m*˚C)
Dynamisk viskositetη=*10-6*kg/(m*s)
Prandtls talPr=*10-6*m2s
Specifik entalpih=kJ/kg
Specifik förångningsentalpiΔh=kJ/kg
Specifik entropis=kJ/(kg*K)

Mättad ånga

TemperaturKinematisk viskositetSpecifik värmekapacitetVärme- konduktivitet
Tνcpλ
˚Cm2/sJ/(kg*˚C)W/(m*˚C)
0,011900.1*10-61.86416.5
101006.8*10-61.86817.2
20562.5*10-61.87418.0
30329.6*10-61.88318.7
40201.4*10-61.89419.5
50127.9*10-61.90720.3
6083.99*10-61.92421.1
7056.85*10-61.94422.0
8039.54*10-61.96922.9
9028.19*10-61.99923.8
10020.55*10-62.03424.8
1505.500*10-62.32030.8
2002.006*10-62.88339.1
2500.880*10-63.91851.2
3000.427*10-66.14471.8
3500.209*10-615.951134.2

Förklaringar

Premium funktioner ""

Ger möjligheten att approximativt beräkna materialegenskaperna vid en vald temperatur.

Dynamisk viskositet

Är proportionalitetsfaktor för den kraft som åtgår för att parallellförskjuta en yta relativt en annan, om spalten mellan dessa ytor är fylld av en viskös vätska eller gas.

Kinematisk viskositet

Anger hur snabbt en vätska sprider sig i förhållande till sin massa om den hälls ut på en plan yta.

Mättnadstryck

Vid vilket tryck vätskan blir ånga.

Prandtls tal

Den Prandtl talet (Pr) är ett dimensionslöst tal, uppkallad efter den tyske fysikern Ludwig Prandtl, definierat som förhållandet mellan fart diffusivitet för termisk diffusivitet.

Specifik entalpi

Ett mått på energin i mediet.

Specifik entropi

Ett mått på hur mycket energi som går att omvandla till arbete, ju lägre entropi desto mer av energin går att omsätta till arbete

Specifik förångningsentalpi

Den värmeenergi som behövertillföras till mediet för att de ska förångas vid konstant temperatur.

Specifik värmekapacitet

Avser den specifika värmekapaciteten för luft dvs hur mycket värme luften kan bära.

Temperatur

Den temperatur som den aktuella egenskapen gäller.

Värmekonduktivitet

Benämns även som värmeledningsförmåga och definieras som det värmeflöde som passerar igenom materialet per tidsenhet.