Just Wait...

TEWI

Beräknar Total Equivalent Warming Impact för att kunna jämföra olika kyl- och värmepumpanläggningar.

TEWI

IndataResultat
Global warming potentialGWP=kgCO2/kgkgCO2/kg
LäckageL=%/år%/år
Kylmediemängdm=kgkg
Livslängdn=årår
Återvinningsfaktorα=
Elenergins koldioxidekvivalent B=kgCO2/kWhkgCO2/kWh
Tillförd energiEår=kWh/årkWh/år
Total Equivalent Warming ImpactTEWI=kgCO2kgCO2


TEWIs

IndataResultat
Global warming potentialGWP=kgCO2/kgkgCO2/kg
LäckageL=%/år%/år
Kylmediemängdm=kgkg
Livslängdn=årår
Återvinningsfaktorα=
Elenergins koldioxidekvivalent B=kgCO2/kWhkgCO2/kWh
Tillförd energiEår=kWh/årkWh/år
Återvunnen energiEåter=kWh/årkWh/år
Kyl energiEkyl=kWh/årkWh/år
Värme energiEvärme=kWh/årkWh/år
Total Equivalent Warming Impact specificTEWIs=kgCO2/kWhkgCO2/kWhSSEER

IndataResultat
Tillförd energiEår=kWh/årkWh/år
Återvunnen energiEåter=kWh/årkWh/år
Kyl energiEkyl=kWh/årkWh/år
Värme energiEvärme=kWh/årkWh/år
Systemets årsverkningsgradSSEER=


Förklaringar

Global warming potential

Faktor som visar hur stor påverkan ett köldmedie har på växthusklimatet. Mäts i kg koldioxid per kg köldmedium.

Läckage

Avser den procentuella årliga läckage av köldmedium från systemet.

Kylmediemängd

Avser mängden köldmedium i systemet

Livslängd

Avser systemets ekonomiska livslängd.

Återvinningsfaktor

Avser hur stor andel av kölmediumet som kan tas tillvara på ett säkert sätt den dagen slutlingen ska tömmas vanligen mellan 0,9-0,95.

Elenergins koldioxidekvivalent

Den köpta elenergins koldioxidekvivalent per kilowattimme, dvs hur mycket koldioxid som uppstår vid tillverkningen av elen.

Tillförd energi

Avser den energi som tillförs systemet utifrån vanligtvis el. Förbrukningen avser alla ingående apparater i systemet inklusive eventuella förluster i dessa.

Återvunnen energi

Den mängd som går att återvinna från den varma sidan, dvs den energi som annars skulle behöva köpas in. Om detta inte är känt kan installerad ca 30% av kondensorvärmeeffekten av fulldrifts timmar användas.

Kyl energi

Avser den nyttiga kylenergin som används i anläggningen.

Värme energi

Den nyttiga värme energi som fås från värmepumpen.

Total Equivalent Warming Impact

Förkortas till TEWI och är ett sätt att jämföra system och apparater med kylmedel över dess livslängd förutom att använda GWP.

Total Equivalent Warming Impact specific

Förkortas till TEWIs är uttökat från ovan med att göra beräkningen även med hänsyn till energimängder.

Systemets årsverkningsgrad

Förkortat till SSEER är ett sätt att beräkna systemets årverkningsgrad.

Formler

TEWI:TEWI
TEWIs:TEWI<sub>s</sub>
SSEER:TEWI