Just Wait...

Fuktighetsgrad

Beräknar hur mycket vatten det kan finnas i luften innan den kondenseras

Fuktighetsgrad

IndataResultat
AtmosfärstryckP=kPa
TemperaturT=˚C
Relativ fuktighetΦ=%%
Fuktighetsgradωs=g/kgg/kg

Förklaringar

Atmosfärstryck

Normaltrycket i luften normalt sätt 101.3 kPa.

Temperatur

Avser den temperatur i luften som fukthalten ska beräknas.

Relativ fuktighet

Relativ fuktighet är ett mått på hur mycket fukt luften innehåller i relation till hur mycket fukt som luften kan bära maximalt, utan att kondensera.

Fuktighetsgrad

Avser vikten av det vattnet som finns i 1kg luft.

Formler

Fuktighetsgrad:Fuktighetsgrad
Mättnadstryck 0<=t<=95˚C:Mättnadstryck